PROSPECTES PLANS

 • Impresos en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a  80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Enfaixados en pics de 500 ó 1.000 unitats (segons especificacions del client)
 • Protegits amb cartrons per mantenir la superfície plana
 • Etiquetats segons especificacions del client
 • Retractilats i paletitzats
 • Inclou Butlletí d’Anàlisi
 • Mostreig concertat

PROSPECTES PLEGATS EN PARAL·LEL

 • Impresos en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Un o dos fendits opcionals
 • Presentats en caixes adequades a la seva mida
 • Embalatge amb cartrons addicionals per evitar curvatures
 • Etiquetats segons especificacions del client
 • Retractilats i paletitzats
 • Inclou Butlletí d’Anàlisi
 • Mostreig concertat

PROSPECTES PLEGATS EN CREU

 • Impresos en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Mida mínima 4 cm x 4 cm
 • Presentats en caixes adequades a la seva mida
 • Embalatge amb cartrons addicionals per evitar curvatures
 • Etiquetats segons especificacions del client
 • Retractilats i paletitzats
 • Inclou Butlletí d’Anàlisi
 • Mostreig concertat

PROSPECTES IMPRESOS EN BOBINA SIMPLE

 • Impresos en bobina d’un sol full, en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Diàmetre màxim de bobina fins a 60 cm
 • Bobines numerades per unitat
 • Etiquetades segons especificacions del client
 • Eixos de cartró o plàstic
 • Bobines paletitzades en horitzontal o vertical
 • Inclou certificat de bobina
 • Mostreig concertat

PROSPECTES IMPRESOS EN BOBINA DOBLE PLEGADA

 • Impresos en bobina de doble hoja plegada, en papeles pharma y pharma reciclado desde 37g/m² hasta 80g/m²
 • Impresión de un solo producto por plancha
 • Diámetro máximo de bobina hasta 60 cm
 • Bobinas numeradas por unidad
 • Etiquetadas según especificaciones del cliente 
 • Ejes de cartón o plástico
 • Bobinas paletizadas en horizontal o vertical
 • Incluye certificado de bobina 
 • Muestreo concertado

PROSPECTOS IMPRESOS EN BOBINA DOBLE ENCOLADA

 • Impresos en bobina de doble fulla encolada, en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Diàmetre màxim de bobina fins a 60 cm
 • Bobines numerades per unitat
 • Etiquetades segons especificacions del client
 • Eixos de cartró o plàstic
 • Bobines paletitzades en horitzontal o vertical
 • Inclou certificat de bobina
 • Mostreig concertat

PROSPECTES IMPRESOS EN BOBINA TRIPLE ENCOLADA

 • Impresos en bobina de triple full encolat, en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Diàmetre màxim de bobina fins a 60 cm
 • Bobines numerades per unitat
 • Etiquetades segons especificacions del client
 • Eixos de cartró o plàstic
 • Bobines paletitzades en horitzontal o vertical
 • Inclou certificat de bobina
 • Mostreig concertat

PROSPECTES PLEGATS AMB DOBLE FENDIT EASY PACK

 • Impresos en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Plegats en paral·lel amb doble fendit easy pack per facilitar l’envasament
 • Presentats en caixes adaptades a la seva mida
 • Etiquetades segons especificacions del client
 • Paletitzats
 • Inclou Butlletí d’Anàlisi
 • Mostreig concertat

PROSPECTES EMBOSSATS

 • Impresos en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Embossats en estoigs de PVC transparent
 • Presentats en caixes adaptades a la seva mida
 • Etiquetades segons especificacions del client
 • Paletitzats
 • Inclou Butlletí d’Anàlisi

LLIBRET AMB GRAPA

 • Impresos en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
 • Impressió d’un sol producte per planxa
 • Amb una o dues grapes segons la mida
 • Presentats en caixes adaptades a la seva mida
 • Etiquetades segons especificacions del client
 • Paletitzats
 • Inclou Butlletí d’Anàlisi

PROSPECTES AMB ETIQUETA PLEGATS EN PARAL·LEL O EN CREU

 • Impresos en papers pharma i pharma reciclat des de 37g/m² fins a 80g/m²
  Impressió d’un sol producte per planxa
  Amb una o dues etiquetes transparents amb grimpat
 • Presentats en caixes adaptades a la seva mida
 • Etiquetades segons especificacions del client
 • Paletitzats
 • Inclou Butlletí d’Anàlisi

CONTACTE

Ana Beatriz García

anabea@graficas-agarcia.com

T. 936970412


París 1-7, nau 2 P. I. Cova Solera
08191 Rubí
Barcelona