POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT  RPGD

DENOMINACIÓ SOCIAL: INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L.
NIF: B08983405
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL: Imprempta
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL: París 1-7, nau 2 P.I Cova Solera 08191 Rubí (Barcelona)
TELÈFON: 936970412
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@graficas-agarcia.com
ADREÇA WEB: http://www.graficas-agarcia.com
Informació en compliment del que estableix la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L., amb domicili a París 1-7, nau 2 – Polígon Industrial Cova Solera, 08191 Rubí Barcelona (Espanya).
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Pot Vd. Contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal, o a l’adreça electrònica info@graficas-agarcia.com.
COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES
Les dades que disposem de Vd. han estat obtingudes a través de les relacions comercials o contractuals que l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora ha mantingut (o manté en l’actualitat) amb INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L.
QUÈ DADES PERSONALS TRACTEM DE Vd.
Les dades que tractarem de Vd. per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, es limiten a les seves dades de contacte corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.
PER A QUÈ TRACTEM SEVES DADES PERSONALS
Les seves dades de contacte corporatiu els tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. manté amb l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.
PER QUÈ MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS
El tractament de les seves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora amb INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.
QUAN I PER QUÈ MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS
Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:
Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. està subjecta per la seva activitat.
Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.
Si en el futur INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. realitzés altres cessions de dades personals, l’informarà oportunament.
Transferències internacionals de dades
INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. no necessita realitzar transferències internacionals de dades. En el cas que INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. necessités contractar els serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea ( «Tercers Països») per al tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. Per a més informació sobre garanties en relació a transferències internacionals de dades pot contactar amb els delegats de Protecció de Dades de les dues parts, a través de les adreces postal i electrònica anteriorment indicades.
DURANT QUANT TEMPS guardarem les seves dades
Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS
Un. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
Així mateix, si vostè. Considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:
Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.