PROSPECTES

PER A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA, COSMÈTICA I VETERINARIA

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT  RPGD

DENOMINACIÓ SOCIAL: INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L.
NIF: B08983405
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL: Imprempta
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL: París 1-7, nau 2 P.I Cova Solera 08191 Rubí (Barcelona)
TELÈFON: 936970412
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@graficas-agarcia.com
ADREÇA WEB: http://www.graficas-agarcia.com
Informació en compliment del que estableix la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L., amb domicili a París 1-7, nau 2 – Polígon Industrial Cova Solera, 08191 Rubí Barcelona (Espanya).
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Pot Vd. Contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal, o a l’adreça electrònica info@graficas-agarcia.com.
COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES
Les dades que disposem de Vd. han estat obtingudes a través de les relacions comercials o contractuals que l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora ha mantingut (o manté en l’actualitat) amb INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L.
QUÈ DADES PERSONALS TRACTEM DE Vd.
Les dades que tractarem de Vd. per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, es limiten a les seves dades de contacte corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.
PER A QUÈ TRACTEM SEVES DADES PERSONALS
Les seves dades de contacte corporatiu els tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. manté amb l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.
PER QUÈ MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS
El tractament de les seves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora amb INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.
QUAN I PER QUÈ MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS
Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:
Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. està subjecta per la seva activitat.
Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.
Si en el futur INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. realitzés altres cessions de dades personals, l’informarà oportunament.
Transferències internacionals de dades
INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. no necessita realitzar transferències internacionals de dades. En el cas que INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. necessités contractar els serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea ( “Tercers Països”) per al tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. Per a més informació sobre garanties en relació a transferències internacionals de dades pot contactar amb els delegats de Protecció de Dades de les dues parts, a través de les adreces postal i electrònica anteriorment indicades.
DURANT QUANT TEMPS guardarem les seves dades
Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS
Un. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
Així mateix, si vostè. Considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:
Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

EMPRESA

INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. és una impremta fundada a Barcelona el 1965
dedicada a la fabricació exclusiva de prospectes.

Durant 50 anys hem invertit en tecnologia i instal·lacions per adaptar-nos
a les tendències i fabricar nous productes.

Amb un equip de 40 professionals hem aconseguit posicionar-nos com una de les
millors empreses nacionals del sector.

La nostra missió
És fabricar prospectes aconseguint l’excel·lència, aconseguir fidelitzar els nostres clients i superar les seves expectatives.

La nostra visió
És sentir que formem part de l’estructura dels nostres clients, assumint les responsabilitats que això comporta.

Els nostres valors
Compromís amb les necessitats dels nostres clients, implicant-nos en l’objectiu de complir amb els seus requeriments de qualitat, destacant en la puntualitat dels lliuraments.

Proximitat en el tracte, atenent amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.

Iniciativa, avançant-nos als esdeveniments i necessitats de forma proactiva, identificant les tendències i proposant solucions i alternatives al desenvolupament de nous projectes.

Ètica en la nostra forma d’actuar sempre respectuosa amb les persones i l’entorn, complint amb les nostres responsabilitats mediambientals, socials i legals.

Esperit d’equip en la nostra inquietud per adquirir coneixements i habilitats amb una actitud constant de progrés.

PRODUCTES

PROSPECTES PLANS    PROSPECTES PLEGATS    PROSPECTES EN BOBINA

Fabriquem exclusivament prospectes en rotatives offset, amb paper en bobina de gramatges entre 35g/m2 i 80g/m2.
La mesura màxima per prospecte és 630 x 480 mm, impresos fins un total de quatre colors.
Presentació en full, plegats o en bobina, retractilats i paletitzats.
Control en procés per a totes les fabricacions, mostreig i control de qualitat final.

PROCÉS

FABRICACIÓ EXCLUSIVA DE PROSPECTES

Fabriquem prospectes aplicant un control exhaustiu al llarg de tot el procés,
verificant i controlant amb precisió les característiques tècniques del producte en cada fase.

Impressió en rotatives offset de bobina.
Disposem de nou màquines offset de diferents colors i mesures que ofereixen gran diversitat de formats.

Fabricació de 1.200.000 unitats diàries
El nostre parc de maquinària ens permet fabricar més d’un milió d’unitats diàries, podent oferir una gran capacitat i flexibilitat de producció.

Instal·lacions de 2.200 m2
Disposem de zones separades i diferenciades entre si que afavoreixen el fluxe del procés; magatzem de matèries primeres, zona de producció i magatzem d’expedicions.

Certificació ISO 9001
Amb un sistema de gestió de qualitat implantat, som auditats regularment pels nostres clients i buscant dia a dia la millora contínua, introduïm al sistema les accions correctives i propostes de millora que ens traslladen.

Participació en e-tender i e-auctions
Tenim àmplia experiència en valoració de partides per volum anual en e-tender i e-auctions tant a nivell nacional com Europeu.

Qualitat concertada
Mantenim contractes de qualitat concertada incloent assegurança de responsabilitat civil.

Industrias Gráficas Agustín García, S. L., reconeix la seva responsabilitat ambiental, assumint els següents compromisos:

Controlar i optimitzar el consum de recursos naturals, sense comprometre les necessitats de l’activitat.

Identificar, reduir i controlar la contaminació que els seus processos ocasionen al medi ambient.

Crear, implementar i mantenir un sistema de gestió que li permeti disminuir la contaminació ambiental.

Promoure la millora contínua del sistema de gestió, en tots els aspectes que l’empresa identifiqui.

Proveir dels  recursos necessaris per complir aquesta política, i poder així assolir els objectius i fites ambientals establertes.

Prevenir o almenys minimitzar en la mesura del possible la contaminació de l’aire, aigua i sòl a través del control d’emissions i una adequada ubicació dels residus.

Establir i revisar objectius i metes mediambientals, dins d’un procés de millora contínua conseqüent amb els seus recursos i impactes.

Impulsar entre els seus treballadors l’estalvi de recursos, especialment els no renovables.

Difondre adequadament aquesta política entre els treballadors i entre els agents externs, conscienciant de la seva importància per a l’empresa i per a la societat en general.

Complir la legislació mediambiental que és d’aplicació, així com els compromisos adquirits de forma voluntària.